Ta Aplikacja gromadzi niektóre Dane Osobowe swoich Użytkowników.

Administrator danych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych zgodnie z włoskim prawem jest:

Ski art SRL
Piazzale Telecabina Daolasa
Commezzadura
Telefon 0463 974483, Email: info@skiart.it

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród danych osobowych zbieranych przez tę Aplikację, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: pliki cookie, dane użytkowe, nazwisko, adres poczty elektronicznej, imię.

Inne gromadzone dane osobowe mogą być określone w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub za pośrednictwem tekstów informacyjnych wyświetlanych w momencie gromadzenia tych danych. Dane osobowe mogą być wprowadzane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie podczas korzystania z tej Aplikacji.

Jakiekolwiek korzystanie z plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – w ramach tej aplikacji lub przez podmioty trzecie świadczące usługi wykorzystywane przez tę aplikację, o ile nie zaznaczono inaczej, ma na celu identyfikację Użytkownika i zapis jego preferencji w celach ściśle związanych ze świadczeniem usługi żądanej przez Użytkownika. Niedostarczenie przez Użytkownika niektórych danych osobowych może uniemożliwić niniejszej Aplikacji świadczenie oferowanych przez nią usług.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dane osobowe osób trzecich publikowane lub udostępniane za pośrednictwem tej aplikacji i gwarantuje, że ma prawo do ich udostępniania i rozpowszechniania, zwalniając Administratora danych od odpowiedzialności wobec osób trzecich

Sposób i miejsce przetwarzania gromadzonych Danych

Sposób przetwarzania Danych

Administrator danych przetwarza Dane Osobowe Użytkowników, podejmując wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa w celu uniemożliwienia dostępu, ujawnienia, wprowadzenia zmian lub nieautoryzowanego zniszczenia tych Danych Osobowych.

Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i/lub narzędzi telematycznych w sposób organizacyjny i logiczny, który jest ściśle powiązany z wymienionymi celami.
Poza Administratorem danych, w niektórych przypadkach, do danych mogą mieć dostęp także kategorie pracowników zaangażowanych w pracę strony (personel administracyjny, handlowy, działu marketingu oraz prawnego, a także administratorzy systemów)
lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacji), które mogą być nazwane, jeśli będzie to konieczne, Podmiotami Odpowiedzialnymi za Przetwarzanie ze strony Administratora danych.
Istnieje możliwość zażądania od Administratora Danych uaktualnionego spisu Podmiotów Odpowiedzialnych

Miejsce

Dane są przetwarzane w siedzibach operacyjnych Administratora Danych bądź w każdym innym miejscu, w którym zlokalizowane są podmioty biorące udział w przetwarzaniu danych. Aby dowiedzieć się więcej, należy skontaktować się z Administratorem danych.

Czas przetwarzania danych

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi zamówionej przez Użytkownika lub przez okres wymagany do uzyskania celów opisanych w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić o przerwanie przetwarzania danych lub o ich usunięcie.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Administratorowi danych świadczenia usług, jak również w następujących celach: statystycznych, współpracy z serwisami społecznościowymi oraz z zewnętrznymi platformami, reklamy, remarketingu oraz targetowania behawioralnego, testów wydajnościowych zawartości oraz funkcjonalności (Testy A/B), kontaktu z Użytkownikiem, zarządzania płatnościami, rejestracji oraz poświadczania, zarządzania adresami oraz wysyłania wiadomości e-mail oraz wyświetlania zawartości zewnętrznych platform.

Typy danych osobowych wykorzystywanych dla każdego z tych celów zostały wskazane w poszczególnych sekcjach niniejszego dokumentu.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane są w następujących celach i za pomocą następujących usług:

Kontakt z użytkownikiem

Mailing List lub Newsletter (Ta Aplikacja)

Wraz z rejestracją na mailing list lub na newslettera, adres poczty elektronicznej Użytkownika zostaje automatycznie dodany do listy kontaktów, na które będą mogły zostać wysłane wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, zawierające informacje, także te o charakterze handlowym lub promocyjnym, związane z tą Aplikacją. Adres poczty elektronicznej Użytkowania będzie mógł zostać dodany do tej listy w wyniku rejestracji do tej Aplikacji lub po dokonaniu zakupu

Gromadzone dane osobowe: Nazwisko, imię i e-mail.

Formularz kontaktowy (Ta Aplikacja)

Użytkownik, wprowadzając do formularza kontaktowego własne dane, zgadza się na ich wykorzystywanie w celu odpowiedzi na zadane pytania, otrzymania wyceny lub jakiejkolwiek innej usługi wskazanej w tytule formularza.

Gromadzone dane osobowe: Nazwisko, imię i e-mail oraz inne typy danych, określone przez politykę prywatności usługi.

Zarządzanie adresami oraz wysyłką wiadomości e-mail

Powyższe usługi pozwalają na zarządzanie bazą danych kontaktów poczty elektronicznej, kontaktów telefonicznych czy kontaktów innego typu. Usługi te mogą także zezwalać na gromadzenie danych, związanych z datą oraz z godziną wyświetlania wiadomości przez Użytkownika, oraz jego interakcję z tymi wiadomościami, tj. informacje na temat kliknięć w linki znajdujące się w wiadomościach.

Statystyka

Usługi zawarte w niniejszej sekcji pozwalają Administratorowi danych na monitorowanie oraz analizowanie danych o ruchu i służą one śledzeniu, w sposób zbiorczy i anonimowy, zachowań Użytkownika.

Google Analytics z anonimowym IP

Google Analytics jest usługą analizy serwisów WWW dostarczaną przez Google Inc. (“Google”). Google wykorzystuje dane osobowe w celu śledzenia i analizowania wykorzystywania tej Aplikacji, tworzenia raportów i dzielenia się nimi z innymi usługami stworzonymi przez Google. Ta integracja z Google Analytics sprawia, że Twoje IP staje się anonimowe. Anonimizacja polega na skróceniu adresu IP i działa jedynie na terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium innych Państw, które przystąpiły do umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach adres IP zostanie wysłany do serwerów Google i zostanie skrócony na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Gromadzone dane osobowe: Cookie i dane o użytkowaniu.

Miejsce przetwarzania danych osobowych : USA – Privacy PolicyOpt Out

Wyświetlanie zawartości platform zewnętrznych

Serwisy te umożliwiają wyświetlanie w Aplikacji zawartości ulokowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio na stronach aplikacji oraz umożliwiają interakcję z nimi. Jeśli taka usługa zostanie zainstalowana, istnieje możliwość, że także w przypadku Użytkowników, którzy, mimo że nie korzystają z tej usługi, będzie ona i tak gromadzić dane ruchu związanego ze stronami, na których jest ona zainstalowana.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps jest usługą polegającą na wyświetlaniu map zarządzaną przez Google Inc., która umożliwia tej Aplikacji integrowanie zawartości tego typu na własnych stronach.

Gromadzone dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania danych osobowych : USA – Privacy Policy

Polityka Cookie

Ta Aplikacja wykorzystujepliki Cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystywania pików cookies, należy zapoznać się z Cookie Policy.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych

Obrona przed sądem

Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora danych do obrony przed sądem lub na etapach prowadzących do wszczęcia ewentualnego postępowania sądowego związanego z niewłaściwym wykorzystaniem tych danych lub usług powiązanych ze strony Użytkownika. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy faktu, że Administrator Danych może zostać poproszony o ujawnienie danych na żądanie organów publicznych.

Informacje szczegółowe

Na życzenie Użytkownika, w uzupełnieniu do informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta aplikacja może dostarczać Użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji na temat konkretnych usług lub zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Dziennik systemowy i konserwacja

Na potrzeby związane z eksploatacją i konserwacją niniejsza Aplikacja oraz wszelkie usługi przez nią używanych, mogą prowadzić dziennik systemowy, tj. pliki, które rejestrują interakcje i mogą również zawierać dane osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce prywatności

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można uzyskać w każdej chwili od Administratora danych kontaktując się z nim wykorzystując dane kontaktowe.

Korzystanie z praw przez Użytkowników

Podmioty, których dotyczą dane osobowe, mają prawo w dowolnym momencie do uzyskania potwierdzenia obecności lub nieobecności tych danych u Administratora danych, do poznania ich treści i ich pochodzenia, do sprawdzenia ich dokładności lub do zażądania ich zintegrowania, usunięcia, aktualizacji, korekty, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem, a także do wszelkiego sprzeciwienia się przetwarzaniu danych w uzasadnionych przypadkach. Żądania te należy kierować do Administratora danych.

Ta aplikacja nie obsługuje żądań „Do Not Track”. Aby dowiedzieć się, czy obsługują je ewentualne usługi innych zaangażowanych firm, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w jakimkolwiek momencie, informując o tym Użytkowników za pośrednictwem tej strony. Prosi się zatem o częste sprawdzanie tej strony. Wyznacznikiem aktualności danych jest data ostatniej zmiany zawartości podana na dole strony. W przypadku niezaakceptowania zmian wprowadzonych do tej polityki prywatności Użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej aplikacji i może zwrócić się do Administratora danych z prośbą o usunięcie swoich danych osobowych. O ile nie zaznaczono inaczej, powyższa polityka prywatności będzie nadal mieć zastosowanie w przypadku danych osobowych zgromadzonych, aż do tego momentu.

Niniejsza polityka prywatności została zaktualizowana w dniu 18 maja 2014 roku, lecz może podlegać ona częstym zmianom z powodów organizacyjnych lub w celu dostosowania się do nowego prawa: zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony, w celu zapoznania się z uaktualnioną wersją dokumentu.